Про факультет


 

Еколого-економічний факультет був створений у результаті проведеної 3 січня 2006 р. реорганізації існуючих факультетів: комп’ютерних наук та менеджменту і екологічного факультету.

Екологічний факультет почав свою історію існування у Одеському гідрометеорологічному інституті з 1 липня 1992 р. До нього входили чотири спеціальні кафедри – кафедра екології, кафедра промислової екології, кафедра урбоекології та кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища. Першим деканом був доцент кафедри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища Ауров Валентин Валентинович.

Підготовка фахівців зі спеціальності 2513 “Охорона навколишнього середовища та раціональне природокористування” в ОГМІ почалася з 1991 року. А наступного року вже створений цілий факультет! Такий стрімкий розвиток був пов’язаний, по-перше, з досвідом, який набули викладачі інституту при підготовці фахівців зі спеціалізацій “метеорологічні аспекти забруднення атмосфери” (спеціальність “Метеорологія”, початок підготовки 1975 рік) та “радіоекологія” (спеціальність “Гідрологія суши”, початок підготовки 1987 рік); і, по-друге, з активною роботою по розширенню підготовки фахівців-екологів тоді ще зав. кафедрою екології Лоєвої І.Д. та проректора з навчальної роботи Степаненко С.М. Так, якщо перший випуск екологів нараховував 14 чоловік, то на перше вересня 2001 року факультет вже нараховував понад 700 студентів.

Сьогодні еколого-економічний факультет очолює кандидат географічних наук, доцент кафедри екологічного права і контролю Владимирова Олена Геннадіївна.

Нині до складу факультету входять кафедри:

  • кафедра екологічного права і контролю;
  • кафедра економіки природокористування;
  • кафедра менеджменту природоохоронної діяльності;
  • кафедра українознавства та соціальних наук.

Завданням кафедри екологічного права і контролю є, насамперед, підвищення рівня знань студентів еколого-економічного факультету в галузі законодавчого і нормативно-правового забезпечення України з питань охорони довкілля і раціонального природокористування. Ця підготовка фахівців-екологів є необхідною умовою успішної реалізації екологічної політики держави.

Кафедра під керівництвом професора, доктора географічних наук, академіка Української екологічної академії наук, Заслуженого природоохоронця України – Лоєвої Інеси Дмитрівни веде підготовку за освітніми та освітньо-науковими програмами «Екологічний контроль та аудит», «Заповідна справа» в рамках спеціальності «Екологія», за освітньо-професійною програмою «Екологічна політика і право» в рамках спеціальності «Право». Для успішної підготовки фахівців – майбутніх екологічних інспекторів та екологічних експертів – на кафедрі діє лабораторія «Автоматизоване робоче місце еколога».

У 2016 році з метою удосконалення освітнього процесу, підвищення теоретичного рівня та правової кваліфікації науково-педагогічних працівників, вивчення і впровадження нових освітніх технологій на підставі рішень ректорату Одеського державного екологічного університету від 11 квітня 2016 року, робочої наради з питання підготовки в ОДЕКУ магістрів з магістерської програми «Екологічна політика і право» від 07 квітня 2016 року, Вченої ради ОДЕКУ від 28 квітня 2016 року, протокол № 5 була створена Циклова комісія з правових дисциплін в структурі кафедри екологічного права та контролю (Наказ №125-ОД від 4.05.2016р.). Очолює Циклову комісію к.ю.н., доцент, фахівець в галузі кримінального, конституційного, екологічного та трудового права – Швидченко Ірина Георгіївна

.

Випускники, які отримали кваліфікації вищої освіти з вище перелічених освітніх програм працюють в структурних підрозділах Міністерства екології та природних ресурсів України, у відділах охорони природи на промислових підприємствах, в органах влади, науково-дослідницьких організаціях, викладачами екології в середніх загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях і коледжах, в громадських екологічних організаціях.

На кафедрах Менеджменту природоохоронної діяльності та Економіки природокористування велика увага приділяється животрепетним проблемам економіки природокористування та менеджменту природоохоронної діяльності.

У сучасних умовах, коли змінилися умови господарювання, коли необхідно завойовувати ринки збуту та залучати інвестиції потреба у фахівцях менеджерах, в тому числі екологічних менеджерів дуже велика.
На кафедрі Менеджменту природоохоронної діяльності під керівництвом професора, доктора економічних наук Ковальова Володимира Георгійовича ведеться підготовка фахівців за освітніми та освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій (за видами економічної діяльності)», «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Бізнес адміністрування в рамках спеціальності «Менеджмент», за освітньою програмою в рамках спеціальності «Публічне адміністрування».

Кафедра Економіки природокористування, яку очолює доктор економічних наук, професор, Губанова Олена Ростиславівна веде підготовку за освітньою програмою Зелений (екологічно безпечний) туризм» в рамках спеціальності «Туризм», освітньо-професійною програмою «Економіка довкілля та природних ресурсів» у рамках спеціальності «Економіка».

Для підвищення наукового потенціалу кафедр факультету, залучення талановитих студентів до наукових досліджень на базі Одеській філії Інституту біології південних морів НАН України, Українського Наукового центру екології моря, Інституту проблем ринку еколого-економічних досліджень Академії наук України, НПП «Тузловські лимани» функціонують філії кафедр.

На факультеті велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Під керівництвом викладачів факультету студенти приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі, зокрема, готують наукові статті та доповіді на міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари.

Доброю традицією факультету стало проведення свята «День еколога», що проходить у квітні та присвячується всеукраїнському святу «День довкілля». Цьому дню, як правило передує ціла декада різних заходів екологічного напряму. Це можуть бути такі заходи як: проведення акції по посадці зелених насаджень, приведення в належний стан міських територій; заходи щодо підвищення екологічної свідомості населення; семінари, урочисті збори екологічної тематики; конкурси і фестивалі.

Студенти факультету приймають активну участь у спортивному житті університету. Деякі з них успішно захищають інтереси університету на різних рівнях спортивних змагань – від міських до міжнародних. Підтримувати спортивну форму їм допомагають всілякі засоби сучасного спортивного комплексу університету.

Сьогодні в організації плідної роботи факультету декану допомагають заступники: з навчальної роботи – старший викладач кафедри екологічного права і контролю Тимощук Марина Олександрівна; з виховної роботи – доцент кафедри менеджменту природоохоронної діяльності к.е.н., доц. Смирнова Катерина Володимирівна; з міжнародної співпраці і науки – к.е.н. Тонконога Ірина Василівна. Організаційну роботу виконує диспетчер факультету Гасанова Олена Федорівна та Горенська Вікторія Миколаївна.

Comments are closed